PRØVER

DA kan vi tilby prøver igjen!
Elektronisk påmelding via NKK sine systemer.

Fra NKK:
Følgende regler gjelder
Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre
aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd.
Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall
deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert
påmeldingsavgiften i henhold til respektive regelverk.
Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.
Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK).
Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.
NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil
kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.
Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat/ standplass.
All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av
vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan
dette skal håndteres for deres prøve.
Det skal være mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra
personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor
deltagere parkerer, også å holde 2 meter mellom hver bil.
Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved
egen bil.
På prøver hvor det vanligvis er mange deltagere, vil arrangør kunne ha ulike oppmøtetider
slik at det ikke samles mange personer på samme sted. Eksempelvis kan arrangør legge opp
til at grupper på 5 personer har felles oppmøte for å imøtekomme kravene til smittevern.

Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for
prøveformen.
Dersom arrangør kan legge til rette for at flere enn 5 personer kan delta, skal det aldri være
nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.
Deltager reiser etter at prøven for den enkelte er gjennomført.
Der det skal trekkes dommer og terreng: Prøveledelse trekker og fordeler dommer og
terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider ell.
Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin
hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.
Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.
Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge
for tilstrekkelige smittevern.
Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner
eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.
Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/
utgifter med arrangementet.
Når samtlige ekvipasjer har gjennomført møtes dommere (inntil 5 dommere) og
gjennomfører dommermøte utendørs med god avstand fra hverandre.
Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg.
Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema
sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.
Der det kan benyttes/ er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.
Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller
dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
Det er ikke tillatt med publikum.
Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere og
deltaker.
Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og
hunder som bor i Norge og registrert i NKK.
Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.
For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere
utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

Blod- og fersksporprøver (bevegelige og ordinære)
Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende
smittevernregler og anbefalinger.

Drevprøver dachs (bevegelig og ordinær)
Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende
smittevernregler og anbefalinger.