Kåring av årets utstillingshund

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra utstillinger hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegningen er som følger:
Excellent = 10 poeng
Excellent m/CK eller CERT = 11 poeng
BIM/BIR = 13/14 poeng

Tilleggspoeng:

1 BHK/BTK = 4 poeng
2 BHK/BTK = 3 poeng
3 BHK/BTK = 2 poeng
4 BHK/BTK = 1 poeng

Rasespesial:

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng

Internasjonale og «andre flerraseutstillinger»

BIG 1 = 4 poeng
BIG 2 = 3 poeng
BIG 3 = 2 poeng
BIG 4 = 1 poeng

 

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng
CACIB = 2 poeng
Res. CACIB = 1 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultat. Kåringen baserer seg KUN på innsendte resultater som må være styret i hende senest 31.12. Oppgi på hvilken utstilling resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Nordland Dachshundklubb vil også i år kåre årets sporhund

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra prøver hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegning:

  1. pr AK = 15 poeng
  2. pr AK = 10 poeng
  3. pr AK = 5 poeng
  1. pr EK = 20 poeng
  2. pr EK = 15 poeng
  3. pr EK = 10 poeng

Tilleggspoeng (i tillegg til premieringspoeng):
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng

Hvis resultat er oppnådd på våre egne prøver = 2 poeng pr. resultat

Oppnådde titler gir:

Norgesmesterskap: Vinner = 30 poeng, nr 2 = 20 poeng, nr 3 = 10 poeng

Nord-Norsk mester, Rasemester og tilsvarende: Vinner = 15 poeng, nr 2 = 10 poeng, nr 3 = 5 poeng

Vinner dobbeltprøve/todagersprøve = 5 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte reultater som må være styret ihende senest 31.12. Oppgi på hvilken prøve resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Nordland Dachshundklubb vil også i år kåre årets drevhund.

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra prøver hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegning:

  1. pr = 15 poeng
  2. pr = 10 poeng
  3. pr = 5 poeng

Tilleggspoeng (i tillegg til premieringspoeng):
Drevcert = 5 poeng
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng

Hvis resultat er oppnådd på våre egne prøver = 2 poeng pr. resultat.

Oppnådde titler gir:

Norgesmesterskap: Vinner = 30 poeng, nr 2 = 20 poeng, nr 3 = 10 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte reultater som må være styret ihende senest 31.12. Oppgi på hvilken prøve resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Velkommen til Årsmøte 2022

Årsmøte lørdag 19. februar 2022 kl. 16.00
Bodø, nærmere info kommer.
Matservering

I tilknytning til årsmøtet skal Hanne Myrnes, fagansvarlig veterinær ved Evidensia Bodø Dyresykehus holde førstehjelpskurs for hund.

SAKSLISTE
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 5 Årsberetning
Sak 6 Regnskap
Sak 7 Budsjett
Sak 8 Aktivitetsplan 2022
Sak 9 Innmeldte saker
Sak 10 Valg (styre, valgkomite og revisor)

Leder

Kristin Pedersen

Ikke på valg

Nestleder

Hilde Grethe Karlsen

På valg

Styremedlem

Kate Solvær

Ikke på valg

Styremedlem

Trond Løkås

På valg

Styremedlem

Jeanette Grimstad Sandberg

På valg

1 Varamedlem

Per-Terje Marthinsen

På valg

2 Varamedlem

Helga Rundsvoll

På valg

Revisor

Roger Johansen

På valg

Vara revisor

Randi Lillealter

På valg

Valgkomite

Geir Milne

På valg

Valgkomite

Marianne Forsgren

På valg

Valgkomite

Susann Antonsen

På valg

Valgkomite vara

Ann Karin Michalsen

På valg

 

Sak 11 Utmerkelser

Kandidater til styret sendes Geir Milne Geir.milne@mo.bbl.no innen fredag 28. januar

Saker til årsmøtet sendes nordland@dachshundklubb.no innen fredag 28. januar

Vi skal selvfølgelig også kåre NDHK`s beste
Drevhund
Sporhund
Utstillingshund

Resultater sendes nordland@dachshundklubb innen fredag 28. januar

Vel møtt!

 

 

PRØVER

DA kan vi tilby prøver igjen!
Elektronisk påmelding via NKK sine systemer.

Fra NKK:
Følgende regler gjelder
Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre
aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd.
Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall
deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert
påmeldingsavgiften i henhold til respektive regelverk.
Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.
Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK).
Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.
NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil
kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.
Det vil ikke kunne gjennomføres innsjekk/ ha sekretariat/ standplass.
All registrering må skje på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av
vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan
dette skal håndteres for deres prøve.
Det skal være mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra
personer i samme husstand). Dette innebærer at det skal være mulig, på stedet hvor
deltagere parkerer, også å holde 2 meter mellom hver bil.
Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved
egen bil.
På prøver hvor det vanligvis er mange deltagere, vil arrangør kunne ha ulike oppmøtetider
slik at det ikke samles mange personer på samme sted. Eksempelvis kan arrangør legge opp
til at grupper på 5 personer har felles oppmøte for å imøtekomme kravene til smittevern.

Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for
prøveformen.
Dersom arrangør kan legge til rette for at flere enn 5 personer kan delta, skal det aldri være
nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.
Deltager reiser etter at prøven for den enkelte er gjennomført.
Der det skal trekkes dommer og terreng: Prøveledelse trekker og fordeler dommer og
terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider ell.
Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin
hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.
Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.
Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge
for tilstrekkelige smittevern.
Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner
eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.
Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/
utgifter med arrangementet.
Når samtlige ekvipasjer har gjennomført møtes dommere (inntil 5 dommere) og
gjennomfører dommermøte utendørs med god avstand fra hverandre.
Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg.
Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema
sendt pr epost til deltakere inklusive resultatliste.
Der det kan benyttes/ er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.
Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller
dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
Det er ikke tillatt med publikum.
Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere og
deltaker.
Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og
hunder som bor i Norge og registrert i NKK.
Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.
For øvrig gjelder de ordinære veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere
utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.

Blod- og fersksporprøver (bevegelige og ordinære)
Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende
smittevernregler og anbefalinger.

Drevprøver dachs (bevegelig og ordinær)
Kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende
smittevernregler og anbefalinger.