Lover og regler

Lover for Nordland Dachshundklubb stiftet 24.juni 1999

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde                                              

Klubbens navn er Nordland Dachshundklubb, og forkortes til NDHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. 

Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) og Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDFs/NKKs lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDFs/NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å

vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs/NDFs lover og ikke å handle motstridende mot disse.    

Klubben omfatter rasen Dachshund, i tre hårlags- og tre størrelsesvarianter.        

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Nordland, Troms og Finnmark fylke.           

Klubben har verneting der leder har sin adresse.

             

§1-2 Formål                                                                                   

Nordland Dachshundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av dachshund. 

 

Nordland Dachshundklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 

 

 

§1-3 Definisjoner 

Klubbens organer:       

          Årsmøtet          

          Ekstraordinært årsmøte          

          Styret   

          Valgkomite       

                         

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Nordland Dachshundklubb er medlem i NDF og NKK, og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.  

Nordland Dachshundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 

             

Kap. 2 Krav til medlemskap

 

§2-1 Medlemskap

 

Nordland Dachshundklubb kan oppta både hoved- og familiemedlemmer.

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Nordland Dachshundklubb og NDFs/NKKs virksomhet, samt å følge Nordland Dachshundklubb og NDFs/NKKs lover og bestemmelser. 

 

Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NDF/NKK, eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap                                                      

Medlemskap i klubben opphører ved:                                          

a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til NKK.  

b)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)      Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer betaler kontingent fastsatt av NDFs Dachshundting, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

             

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.           

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner                                                           

NKKs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 

 

Kap. 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet                                                              

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen 28. februar.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

 

§3-2 Møte og stemmerett                                                            

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.                

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.                           

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NDF møte med inntil to representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling                                                                                                                       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst åtte ukers varsel.               

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst to ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Med innkallelsen skal følge:                                                                                                   

  Saksliste                                                         

  Årsberetning                                                              

  Regnskap med revisors beretning

  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra     medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest fem uker før møtedato.           – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i   hende/poststemplet senest fem uker før møtedato. Kandidater som blir foreslått skal på   forhånd være forespurt og villige til å ta verv.

                                                 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                            

Årsmøtets oppgaver er å: 

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og sakslisten, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)      Behandle årsberetning 

d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f)       Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g)      Velge:

          Leder for 2 år            Nestleder for 2 år         

          Tre styremedlemmer for 2 år            To varamedlemmer for 1 år                

          Revisor for 1 år, vararevisor for 1 år. 

          Valgkomite med Leder og øvrige to medlemmer for 1 år, samt en vararepresentant for 1 år.         

          Representant(er) med vararepresentant(er) til Dachshundtinget. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, men likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater. 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister (se §3-3). Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest åtte uker etter at kravet er fremsatt.          

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest syv dager før ekstraordinært årsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest to dager før ekstraordinært årsmøte. 

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet                                                                

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.         

 

§4-2 Vedtak og representasjon                                                    

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene, NDF og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                           

          Lede klubben mellom årsmøtene        

          Avholde årsmøte         

          Drive klubben i samsvar med klubbens formål                     Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet          

          Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, eventuelt nettredaktør/redaktør.

          Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen

          Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite                                                                            

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor                                                                                  

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

§5-3 Representanter til DHT

Årsmøtet velger representanter til årets Dachshundting etter NDFs retningslinjer mht. antall i forhold til klubbens medlemstall 31.12 foregående år, samt vararepresentanter for disse.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer                                                                         

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NDFs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene                                                                  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning                                                                            

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.              

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NDF.

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner                                                              

Simpelt flertall

      Flest stemmer

 

Alminnelig flertall

      50 % + 1 av de avgitte stemmer

      Blanke stemmer teller ikke

 

Absolutt flertall 

      50 % + 1 av de avgitte stemmer

      Blanke stemmer teller

 

Kvalifisert flertall

      2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 

      Blanke stemmer teller

      Bruk er vedtektsfestet

             

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler